+966 11 235 2524
POB:12456,Riyadh 11473, KSA

Al Yamamah Royal Palace

Royal Palace